WARUNKI UŻYTKOWANIA

PHEROLEC GLOBAL LTD WARUNKI UŻYTKOWANIA

PROSIMY UWAŻNIE PRZCZYTAĆ NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA (,,UMOWA UŻYTKOWNIK'')

Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki („niniejsze Warunki”) mają zastosowanie do korzystania z [www.pherolec-global.com i www.pherolec-global.co.uk] („ta strona”), obsługiwanego przez Pherolec Global Limited (nr firmy 10712377) („my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w The Breat Barn, Gaddesden Row, Hemel Hempstead HP2 6HG. Niniejsze Warunki należy czytać w połączeniu z wszelkimi innymi mającymi zastosowanie warunkami regulującymi korzystanie z tej Witryny. Jeśli nie akceptujesz niniejszych warunków, od czasu do czasu zmienianych, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z tej witryny. Umowy na dostawę produktów zamówionych przez ciebie na naszej stronie podlegają naszym Warunkom sprzedaży. Odwiedzając, robiąc zakupy, przeglądając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się być prawnie związany niniejszymi Warunkami, Polityką Prywatności oraz Warunkami Sprzedaży i gwarantujesz, że masz 18 lat lub więcej w tym czasie.

Poprawki do warunków użytkowania

1. Bez uprzedniego powiadomienia zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych warunków. Zmiany będą obowiązywać natychmiast po opublikowaniu na tej stronie. Dalsze korzystanie z tej witryny po takiej publikacji będzie stanowić akceptację zmienionych Warunków. Zalecamy częste przeglądanie niniejszych warunków.

Własność intelektualna

1. Zgadzasz się, że zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuł i udział w tej Witrynie oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tą Witryną (w tym między innymi grafiki, teksty, ikony, logo, oprogramowanie i nagrania dźwiękowe), o ile nie wskazano inaczej. Treści pozyskane od strony trzeciej mogą być przedmiotem praw własności intelektualnej należących do tej strony trzeciej

2. W celach innych niż określone w odpowiednich przepisach obowiązujących w Twojej jurysdykcji oraz z zastrzeżeniem warunków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik nie może w żaden sposób, w żadnej formie korzystać z jakiejkolwiek widocznej własności intelektualnej na tej stronie bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas lub, w przypadku materiałów stron trzecich, od właściciela praw własności intelektualnej do tych materiałów.

3. Bez ograniczenia powyższego, następujące działania są wyraźnie zabronione na tej stronie:

a. zbieranie lub korzystanie z jakichkolwiek wykazów produktów, cen lub opisów z tej Witryny na rzecz innego handlowca, który dostarcza produkty konkurencyjne lub porównywalne z produktami oferowanymi na tej Stronie;

b. kopiowanie lub monitorowanie do celów nieosobowych lub komercyjnych, jakichkolwiek części tej witryny lub treści zawartych w tej witrynie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,

c. jakiekolwiek wykorzystanie, wizyty lub inne działania, które nakładają nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenia na tej Stronie lub w inny sposób zakłócają jej prawidłowe i terminowe funkcjonowanie.

4. Zezwala się na wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i pobieranie materiałów z tej Witryny do użytku osobistego, niekomercyjnego tylko pod warunkiem, że nie zmodyfikujesz materiałów i zachowasz wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawartych w materiałach. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych warunków zezwolenie to wygasa automatycznie. Po rozwiązaniu musisz natychmiast zniszczyć wszelkie wydrukowane lub pobrane materiały.

5. Nie wolno sprzedawać informacji uzyskanych z tej strony osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Hiperłącza do tej witryny

1. Użytkownikowi przysługuje ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do utworzenia hiperłącza do strony głównej tej witryny, pod warunkiem że link nie przedstawia nas, naszych podmiotów stowarzyszonych ani ich produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd i uwłaczający lub w inny sposób obraźliwe. Nie możesz używać żadnego z naszych logo lub innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części hiperłącza bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Witryny stron trzecich

1. Ta strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Te linki są udostępniane wyłącznie dla wygody i mogą nie być aktualne lub być utrzymywane.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub praktyki prywatności związane z witrynami stron trzecich. Nasze linki do stron internetowych osób trzecich nie powinny być interpretowane jako aprobata, aprobata lub rekomendacja naszych właścicieli lub operatorów stron internetowych osób trzecich, ani też żadnych informacji, grafiki, materiałów, produktów lub usług, o których mowa lub zawartych na tych stronach trzecich strony internetowe, chyba że i w zakresie przewidzianym inaczej.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie złożyliśmy ani nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek usług, informacji, produktów i danych dostarczanych przez nas za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób.

2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie warunki, które byłyby implikowane w niniejszych Warunkach, w tym, bez ograniczeń, wszelkie gwarancje lub warunki, są niniejszym wykluczone.

3. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia z Twojej strony (czy to deliktowe, umowne, ustawowe lub w inny sposób) za wszelkie bezpośrednie, specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody lub szkody, w tym między innymi utratę kontraktów, zysków, przychodów lub danych wynikających z lub w związku z postanowieniem jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub danych za pośrednictwem tej witryny lub w inny sposób.

4. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma na celu wyłączenia odpowiedzialności za oszustwo lub powstanie na podstawie ustawy, jeżeli iw zakresie, w jakim takiej odpowiedzialności nie można zgodnie z prawem wykluczyć.

Ochrona Internetu

1. Żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako całkowicie bezpieczna. Chociaż staramy się chronić takie informacje, nie gwarantujemy i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz. Wszelkie przekazywane nam informacje są przekazywane na własne ryzyko. Niemniej jednak, gdy otrzymamy Twoją transmisję, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zachowania bezpieczeństwa takich informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.

2. Zgadzasz się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą wpłynąć na twój sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z dostępem lub korzystaniem z tej strony.

Zakończenie dostępu

1. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub wygaśnięcia prawa dostępu do tej witryny lub korzystania z niej, z dowolnego powodu i w dowolnym momencie. Naruszenie niniejszych Warunków może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną oprócz wygaśnięcia prawa do dostępu do tej Witryny. Będziemy badać zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami oraz mogą obejmować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia.

Ogólne

1. Użytkownik zgadza się podczas korzystania z tej Witryny nie angażować się w działania niezgodne z niniejszymi Warunkami lub przepisami obowiązującej jurysdykcji.

2. Jeżeli zrzekniemy się jakichkolwiek praw dostępnych nam na podstawie niniejszych Warunków przy jednej okazji, nie oznacza to, że prawa te zostaną automatycznie zniesione przy każdej innej okazji.

3. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie uznany za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem z jakiejkolwiek przyczyny, pozostała część niniejszych Warunków będzie nadal obowiązywać.

4. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, ustalenia, porozumienia i porozumienia między stronami dotyczące przedmiotu.

5. Niniejsze Warunki stanowią całą i wyłączną umowę i porozumienie między stronami dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków.

6. Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii i Walii. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji sądów tej jurysdykcji.

7. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.