WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

ZASADY I WARUNKI KORZYSTANIA Z FIRMY PHEROLEC GLOBAL LTD
PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA („UMOWA UŻYTKOWNIKA”)

Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki („niniejsze Warunki”) mają zastosowanie do korzystania z [www.pherolec-global.com i www.pherolec-global.co.uk] („ta witryna”), obsługiwanej przez Pherolec Global Limited (nr spółki). 10712377) („my”, „nas”, „nasz”) z siedzibą w The Great Barn, Gaddesden Row, Hemel Hempstead HP2 6HG. Niniejsze Warunki należy czytać w połączeniu z wszelkimi innymi obowiązującymi warunkami regulującymi korzystanie z tej Witryny. Jeśli nie akceptujesz niniejszych Warunków, wraz z okresowymi zmianami, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z tej Witryny. Umowy na dostawę produktów zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem naszej witryny podlegają naszym Warunkom sprzedaży.

Odwiedzając, robiąc zakupy, przeglądając, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków, Polityki prywatności i Warunków Sprzedaży oraz gwarantujesz, że masz 18 lat lub starsze w tym czasie.

Zmiany niniejszych Warunków

1. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej zmiany niniejszych Warunków bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany wejdą w życie natychmiast po ich opublikowaniu w tej Witrynie. Dalsze korzystanie z tej witryny po takiej publikacji będzie równoznaczne z akceptacją zmienionych Warunków. Sugerujemy częste przeglądanie niniejszych Warunków.

Własność intelektualna

1. Zgadzasz się, że posiadamy wszelkie prawa, tytuły i udziały w tej Witrynie oraz wszelkie prawa własności intelektualnej związane z tą Witryną (w tym między innymi grafiki, teksty, ikony, logo, oprogramowanie i nagrania dźwiękowe), chyba że wskazano inaczej. Treść pozyskana od strony trzeciej może być przedmiotem praw własności intelektualnej posiadanych przez tę osobę trzecią.

2. Z wyjątkiem celów i z zastrzeżeniem warunków określonych w odpowiednich przepisach mających zastosowanie w Twojej jurysdykcji oraz z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych Warunkach, nie możesz w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie ani wykorzystywać żadnej własności intelektualnej pojawiającej się w tej Witrynie, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas lub, w przypadku materiałów osób trzecich, od właściciela praw własności intelektualnej do tych materiałów.

3. Bez ograniczania powyższego, następujące działania są wyraźnie zabronione w tej Witrynie:

za. zbieranie lub wykorzystywanie jakichkolwiek wykazów produktów, cen lub opisów z tej Witryny na rzecz innego sprzedawcy, który dostarcza produkty konkurencyjne lub porównywalne z produktami oferowanymi w tej Witrynie;

b. kopiowanie lub monitorowanie do użytku nieosobowego lub komercyjnego jakichkolwiek fragmentów tej Witryny lub treści zawartych w tej Witrynie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody,

do. jakiekolwiek wykorzystanie, wizyty lub inne działania, które powodują nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie tej Witryny lub w inny sposób zakłócają jej prawidłowe i terminowe funkcjonowanie.

4. Udziela się zgody na wyświetlanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i pobieranie materiałów z tej Strony wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że użytkownik nie modyfikuje materiałów i zachowuje wszelkie informacje o prawach autorskich i innych prawach własności zawarte w materiałach. W przypadku naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków, to uprawnienie wygasa automatycznie. Po rozwiązaniu umowy musisz natychmiast zniszczyć wszelkie wydrukowane lub pobrane materiały.

5. Nie możesz sprzedawać informacji uzyskanych z tej Witryny osobom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Hiperłącza do tej witryny

1. Użytkownikowi przyznaje się ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do tworzenia hiperłącza do strony głównej tej Witryny, pod warunkiem, że łącze to nie przedstawia nas, naszych podmiotów stowarzyszonych ani ich produktów lub usług w sposób fałszywy, wprowadzający w błąd, uwłaczający lub w inny sposób obraźliwy. Nie możesz używać żadnego z naszych logo lub innych zastrzeżonych znaków graficznych lub znaków towarowych jako części hiperłącza bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Witryny internetowe osób trzecich

1. Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn internetowych. Te linki są udostępniane wyłącznie dla wygody i nie mogą być aktualne ani utrzymywane.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani praktyki dotyczące prywatności związane z witrynami internetowymi osób trzecich. Nasze linki do stron internetowych osób trzecich nie powinny być interpretowane jako poparcie, aprobata lub rekomendacja przez nas właścicieli lub operatorów tych stron internetowych osób trzecich ani jakichkolwiek informacji, grafik, materiałów, produktów lub usług, do których się odnoszą lub które są na nich zawarte. strony internetowe, o ile nie postanowiono inaczej.

Ograniczenie odpowiedzialności

1. Potwierdzasz, że nie udzieliliśmy i nie udzielimy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek usług, informacji, produktów i danych dostarczanych przez nas za pośrednictwem tej Witryny lub w inny sposób.

2. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, wszelkie warunki, które mogłyby być dorozumiane w niniejszych Warunkach, w tym między innymi wszelkie gwarancje lub warunki, są niniejszym wyłączone.

3. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni w związku z jakimkolwiek roszczeniem z Twojej strony (czy to deliktowym, czy umownym.

4. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie usiłuje ani nie ma na celu wykluczenia odpowiedzialności za oszustwa lub wynikającej z ustawy, jeżeli iw zakresie, w jakim takiej odpowiedzialności nie można zgodnie z prawem wyłączyć.

Ochrona Internetu

1. Żadna transmisja danych przez Internet nie może być zagwarantowana jako całkowicie bezpieczna. Chociaż staramy się chronić takie informacje, nie gwarantujemy i nie możemy zapewnić bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz. Wszelkie informacje, które nam przekazujesz, są przesyłane na Twoje własne ryzyko. Niemniej jednak, gdy otrzymamy Twoją transmisję, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zachowania bezpieczeństwa takich informacji zgodnie z naszą Polityką prywatności.

2. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą wpływać na Twój sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z dostępem do tej Witryny lub korzystaniem z niej.

Zakończenie dostępu

1. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego zawieszenia lub odebrania prawa do dostępu lub korzystania z tej Witryny, z dowolnego powodu iw dowolnym czasie. Naruszenie niniejszych Warunków może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną, oprócz wygaśnięcia prawa dostępu do tej Witryny. Będziemy badać zdarzenia, które mogą wiązać się z takimi naruszeniami i które mogą wiązać się z organami ścigania i współpracować z nimi w ściganiu użytkowników, którzy są zaangażowani w takie naruszenia.

Podstawowe informację

1. Użytkownik zgadza się, podczas korzystania z tej Witryny, nie angażować się w działania, które są sprzeczne z niniejszymi Warunkami lub prawem jakiejkolwiek obowiązującej jurysdykcji.

2. Jeśli jednorazowo zrzekniemy się jakichkolwiek praw przysługujących nam na mocy niniejszych Warunków, nie oznacza to, że prawa te zostaną automatycznie zrzeczone w innym przypadku.

3. Jeśli którykolwiek z niniejszych Warunków zostanie z jakiegokolwiek powodu uznany za nieważny, niewykonalny lub niezgodny z prawem, pozostała część niniejszych Warunków będzie jednak nadal obowiązywać z pełną mocą.

4. Niniejsze Warunki zastępują wszelkie wcześniejsze oświadczenia, ustalenia, porozumienia i porozumienia między stronami dotyczące przedmiotu umowy.

5. Niniejsze Warunki stanowią całość i wyłączną umowę i porozumienie między stronami dotyczące przedmiotu niniejszych Warunków.

6. Niniejsze Warunki podlegają prawu Anglii i Walii. Użytkownik nieodwołalnie zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów tej jurysdykcji.

7. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych Warunkach.